Христитгэлт хүн нийгэмд юу хийж байна вэ?

"Христитгэлт хүн нийгэмд юу хийж байна вэ?" гэсэн сэдвээр пастор Түвшинбаттай ярилцах болно.