Есүс бол үүдээр орж ирсэн Сайн хоньчин| Иохан 10

Хэрвээ та хэн нэгэн хүнийг авралыг авсан эсэхийг нь мэдэхийг хүсвэл тэр хүн Христтэй ямар харилцаатай байгааг нь ажиглаарай. Тэр хүн Есүсийг дагаж байна уу? Үг сургаалыг нь биелүүлж байна уу?