Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/06/11

“Бүх зүйлд талархалаа өргө. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн.” 1 Тесалоник 5:18