Зөвхөн Есүс| Марк 8-9

Эзэн Есүс үнэхээр бидэнд мөнхийн авралыг өгч чадна гэж үү? Тэр энэ авралын ажлыг бүрэн төгс гүйцэлдүүлж чадна гэж үү? Тиймээ, Марк ном бидэнд Есүс Христийг Бурханы Зарц хэмээн батлан харуулж байна.