Ийм юм бид хэзээ ч үзсэнгүй| Марк 2-3

Хэрвээ Бурхан таныг аварч, таны дотор сайн үйлсээ эхлүүлсэн бол Тэр эцсээ хүртэл тантай хамт байх болно. Таныг хүрэх ёстой газраа хүрэх хүртэл чинь Тэр тантай хамт байсаар байх болно.