Гуниг зовлон ба тайвшрал

Бурханы өмнө үйлдсэн буруу хэргийнхээ улмаас та Бурханд хандан залбирч чадахгүй байна уу? Гэм нүгэл бидний Бурхантай харилцах харилцаанд саад болдог. Гэхдээ та ийм байдалтай бүү удаарай. Яг одоо Бурхан Эцэгийнхээ өмнө оч. Түүний өмнө гэм нүглээ гэмшиж, Түүнээс уучлал өршөөлийг хүлээн ав. Тийнхүү тайвшрал, амар тайвныг олох болно.