Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/05/14

“Та нарт сайн үйлийг эхлүүлсэн Тэрээр үүнийгээ Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Филиппой 1:6
Загалмай бол төөрсөн дэлхийн төлөө Бурханы зүрх хэр эмтэрч байсны тэмдэг юм. Загалмайн амьдрал заримдаа төвөгтэй, хэцүү гэж бодогдож магадгүй шантармаар санагдаж болох ч, Эзэн маань тэр хүнд загалмайг тантай хамт үүрэлцэж байгаа.