Танд хэрэгтэй нөхөрлөл

Харин ЭЗЭНээс эмээдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад ЭЗЭН анхаарал тавин сонсдог. Малахи 3:16
Бурхан бидний дотор бусадтай болон Бурхантай нөхөрлөх хэрэгцээг бий болгож өгсөн юм.