Есүс үйлчлэлээ эхлүүлсэн нь

Өнөөдрийн түүхээр бид Есүс Христ Бурхан Эцэгээс авсан үйл хэргээ хэрхэн эхэлсэн тухай сонирхолтой дурсамжийг сонсох гэж байна. Хүний гэм нүглийг асуудлыг нэр мөр шийдэж, хүмүүнийг бүтээгч Бурхантай эвлэрүүлэх үйл хэргийг Есүс өөрийн амьдрал, үхэл мөн дахин амилалтаараа биелүүлсэн тухай Библи номд гардаг. Харин энэхүү агуу үйл хэрэг хэрхэн эхэлсэн тухай Есүсийн эх нэгтэй дүү Иаковын өгүүлснээр сонсъё.