Өнөөдөр бид Марк гэгч нэгэн хүний бичсэн Есүсийн намтар бүлгээс нэгэн сонирхолтой түүхийг өгүүлэх гэж байна. Энд Есүсийн баптисм буюу итгэлийн усан баталгааг өөрсдийн нүдээрээ харсан хоёр залуугийн тухай, тэгээд тэдний амьдралд гарсан өөрчлөлтийн тухай өгүүлэх болно. Энэ удаагийн түүхийг Есүсийн хайртай шавь болох Иохан өгүүлнэ.