БОДЛОО ХЭРХЭН ЗОХИЦУУЛЖ УДИРДАХ ВЭ? – Хэсэг 2

Эргэцүүлэл:  Бурханы анхнаас нь танд өгсөн асар их нөөц бололцоо, эрүүл саруул ухаан бүхий толгой мөрөн дээр тань байна. Үүгээр та зөв эсвэл буруу, сайн хийгээд муугийн алийг нь үйлдэх вэ?! 
Др. Чарльз Стэнли пасторын өнөөдөр үргэлжлүүлэн заах “Бодлоо хэрхэн зохицуулж удирдах вэ?” сэдэвт сургаал хичээлийн хоёрдугаар хэсгийг анхааралтай сонсоорой. Тэр өнөөдөр та бидэнд бодлоо хэрхэн удирдах талаар практик зөвлөгөө зөвлөмжийг хэлж өгөх болно.