Ажиллах хамгийн сайн арга зам

Бурхантай хамтран ажиллах боломжийг Бурхан бидэнд олгодог. Түүний сэлүүрдэж буй сэлүүрэн дээр гараа тавихыг минь Тэр зөвшөөрдөг. Хэрвээ бид ажлаа амжилттай дуусгахыг хүсэж л байгаа бол бидэнд Бурханы туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай. Тийм ч учраас Бурхан бидэнд, “Эзэн ба Түүний чадлын аугаа хүч дор хүчтэй байгтун” (Ефес 6:10) хэмээн сануулсан байдаг.