Тэр бол бүгдийн Бурхан

Библид маш олон удаа Бурхан Өөрийгөө “Абрахам, Исаак, Иаковын Бурхан” хэмээн нэрлэсэн байдаг. Бурхан яагаад Өөрийгөө Абрахамын Бурхан гэж нэрлэснийг би ойлгож байна. Учир нь Абрахам бол итгэлийн баатар байсан. Бурханы яагаад Өөрийгөө Исаакын Бурхан гэж нэрлэснийг ч ойлгож болно. Учир нь Исаак дуулгавартай байсан. Дуулгавартай байдлаасаа болоод амиа алдах шахсан хүн. Харин Бурхан Өөрийгөө Иаковын Бурхан хэмээн нэрлэснийг уншихдаа би Бурхан үнэхээр ямар ч хүнийг хэрэглэж чаддаг юм байна хэмээн урамшдаг. Яагаад гэвэл Иаков өөрөө “Зан чанарын шагналд” нэр дэвшихээр хүн байгаагүй