Христитгэгчид энгийн нэг номыг Бурханы Үг гэж андуурдаг уу?

"Христитгэгчид энгийн нэг номыг Бурханы Үг гэж андуурдаг уу?" сэдвээр. БСТ-н захирал Г.Лувсангомботой ярилцлаа.