“Ертөнцөд та нар зовлонтой байх болно” Иохан 16:33