Бие биедээ захирагдаж сур

“Эхнэрүүд ээ, Эзэнд адил нөхрүүддээ захирагд” (Ефес 5:22)