Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Зефаниа 2:3-12 Length: Unknown Play From album: Зефаниа 2:3-12

ЗЕФАНИА 2:3-12

00

ЗЕФАНИА 8 Nov, 2018

Дэлхийн бүхий л даруу хүмүүс ээ, Та нар ЭЗЭНийг хайгтун Түүний захирамжийг тээж ирсэн хүмүүс ээ, Зөв шударгыг хай, төлөв байдлыг хай. Магадгүй ЭЗЭНий уурын өдөр та нар нуугдсан байх болно. (Зефаниа 2:3)
“Дэлхийн бүхий л даруу хүмүүс ээ, Та нар ЭЗЭНийг хайгтун” гэж хэлсэн байна. Ямар ч хүнд хэцүү цаг үе байсан Бурханд зүрх сэтгэлээсээ итгэсэн тэрхүү үлдэгсэд заавал байдаг. Өнөөдөр сүм цуглаанууд яаж ч гажуудсан байлаа гэсэн үлдэгдсэд байсаар л байх болно. Энэ дэлхий яаж ч завхарсан Бурханы бэлдсэн тэрхүү үлдэгсэд байсаар байх болно. Энд Бурхан Өөрт нь үнэнч үлдсэн бурханлаг Иудачуудад хандан хэлсэн байна.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД