Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
28 plays
Урам зоригийн үгс 45 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 45

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЗӨВ ЦАГТАА ЯРИХ НЬ

00

“Амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нигүүлсэл өгнө.” гэжээ. (Ефес 4:29)