Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Урам зоригийн үгс 67 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 67

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЕСҮСИЙН ЗАМНАЛ

00

“Зам, үнэн, амь бол Би байгаа юм. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” (Иохан 14:6)