Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 51 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 51

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ӨӨРИЙГӨӨ ХҮНДЛЭХҮЙ

00

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.” (Иохан 3:16)