Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 35 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 35

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ӨРШӨӨЛ

00

“Хорон муу нь замаа, буруу нэгэн нь бодол санаануудаа орхиг. Өөрийг нь өрөвдөх ЭЗЭН өөд эргэг, өгөөмрөөр уучлах Бурханд маань эргэг.” (Исаиа 55:7)