Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Урам зоригийн үгс 44 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 44

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – УРАМ ХУГАРАМ ӨДӨР

00

“Чиний өмнө тэргүүлэн явагч Нэгэн бол ЭЗЭН юм. Тэр өөрөө чамтай хамт байх бөгөөд чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй.” (Дэд хууль 31:8) “Хаа явсан газарт чинь чиний Бурхан ЭЗЭН чамтай хамт байх болно” (Иошуа 1:9) “Учир нь энэ тулаан та нарынх биш, харин Бурханых юм.” (2 Шастир 20:15) “Өөрсдийгөө жагсаан, зогсоож, та нарт зориулсан ЭЗЭНий авралыг харагтун” (2 Шастир 20:17)