Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 113 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 113

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – “ҮГҮЙ” ГЭЖ ХЭЛЭХЭД ХЭЦҮҮ БАЙНА УУ?

00

“Харин та нарын хэн нэг нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно.” (Иаков 1:5).