Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Урам зоригийн үгс 17 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 17

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТӨӨРӨГДӨЛ

00

“Бид нүглээ улайвал итгэмжит, зөвт Тэрээр нүглийг маань уучилж, бүхий л зүй бусаас биднийг цэвэрлэнэ.” (1Иохан 1:9)