Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс - Түүний нөхрийн гутал Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Түүний нөхрийн гутал

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТҮҮНИЙ НӨХРИЙН ГУТАЛ

00

“Хүмүүст бус харин Эзэнд хэмээн сайн хүслээр үйлчил” гэж бичсэн байна. (Ефес 6:7)