Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Урам зоригийн үгс - Цаашид гэмт мэдрэмж тээхгүй Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Цаашид гэмт мэдрэмж тээхгүй

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЦААШИД ГЭМТ МЭДРЭМЖ ТЭЭХГҮЙ

00

“Үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж, үнэн зөвийн үр дүн нь үүрдийн амар амгалан, аюулгүй байдал болно” (Исаиа 32:17)