Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
29 plays
Урам зоригийн үгс 142 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 142

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТЭСВЭР ТЭВЧЭЭР, УРАМ ЗОРИГИЙГ ӨГДӨГ БУРХАН

00

“Эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм. Ингэснээр Бичвэрийн тэвчээр болон урамшууллаар дамжин бидэнд найдвар байх юм” (Ром 15:4)