Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 74 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 74

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТЭР НАДАД ХАЙРТАЙ

00

“Учир нь үхэл ч, амь ч, тэнгэрэлч нар ч, эрх баригчид ч, өнөөгийн юмс ч, ирэх юмс ч, хүч ч, өндөр ч, гүн ч, өөр ямар ч бүтээл бидний Эзэн Христ Есүсийн доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна” (Ром 8:38-39)