Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Урам зоригийн үгс 123 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 123

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТАНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ НАЙДВАРГҮЙ ГЭЖ ҮҮ?

10

“Найдварын Бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан ба амар тайвнаар дүүргэх болтугай. Ингэснээр та нар Ариун Сүнсний хүчээр найдварт бялхах юм” (Ром 15:13)