Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
33 plays
Урам зоригийн үгс 103 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 103

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТАНАЙ ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛӨӨХ ЗАЛБИРАЛ

00

“Хайр чинь мэдлэг ба бүх хэрсүү ухаанаар улам бүр бялхах болтугай гэж би залбирдаг. Ингэснээр та нар Христийн өдөр хүртэл цэвэр, гэмгүй байхын тулд аль сайныг дэмжих юм. Ингэхдээ Бурханы магтаал ба алдрын төлөө Есүс Христээр ирэх зөвт байдлын үр жимсээр дүүрэн байгтун” (Филиппой 1:9-11)