Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Урам зоригийн үгс 58 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 58

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ТА МЭДЭЖ БАЙСАН БҮХНЭЭ ХИЙСЭН БАЙХАД

00

“Та нарт сайн үйлийг эхлүүлсэн Тэрээр үүнийгээ Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт … бат итгэрээ” (Филипой 1:6)