Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
44 plays
Урам зоригийн үгс 86 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 86

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – СУРГААЛТ ҮГС НОМОНД ЭХНЭРИЙН ТУХАЙ ЮУ ГЭСЭН БАЙНА

10

“Зохистой сайн эхнэр нөхрийн титэм.” (Сургаалт үгс 12:4)