Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 42 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 42

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – САЙН МЭДЭЭНИЙ ХҮЧ

00

“Би сайнмэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг … аврах Бурханы хүч мөн” (Ром 1:16)