Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 128 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 128

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НИГҮҮЛСЭЛ

00

“Учир нь баян байсан ч та нарын тусын тулд хоосорсон Эзэн Есүс Христийн маань нигүүлслийг … та нар мэдэх билээ”(2 Коринт 8:9)