Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 23 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 23

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАМАЙГ ДАГАГТУН

00

“Тийм ээ, Эзэн, би танд хайртай гэдгийг Та мэдэж байгаа шүү дээ.” Иохан 21:15