Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Урам зоригийн үгс 111 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 111

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС -МИНИЙ ЗАВГҮЙ АМЬДРАЛ АХУЙ ДОТОРХ БУРХАН

00

“…бидний Эзэн бөгөөд Аврагч Есүс Христийн нигүүлсэл болон мэдлэг дотор өсөгтүн…” (2 Петр 3:18)