Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Урам зоригийн үгс 107 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 107

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – МЭДРЭЛИЙН ХЭТ АЧААЛЛЫГ АМСАЖ БАЙНА УУ?

00

“Танд итгэдгийн улмаас санаа бат хүмүүнийг Та амрын амар байлгана” (Исаиа 26:3)