Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Урам зоригийн үгс 52 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 52

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – МЭДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЗҮЙЛС

00

“Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн.” (Иохан 17:3)