Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
36 plays
Урам зоригийн үгс 36 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 36

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ИВЭЭЛ ЕРӨӨЛ ЮУ БИЛЭЭ?

10

“Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн” (Иохан 17:3)