Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 116 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 116

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ИНГЭДЭГ БАЙЖ, ТЭГДЭГ БАЙЖ

10

“Танд итгэдгийн улмаас санаа бат хүмүүнийг Та амрын амар байлгана” Исаиа 26:3