Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Урам зоригийн үгс 41 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 41

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХҮҮХДҮҮДЭД Ч ГЭСЭН УРАМ ЗОРИГ ХЭРЭГТЭЙ

00

“Ах дүү нар аа,  … хулчгаруудыг зоригжуулж, доройд нь тусалж, бүгдэд тэвчээртэй хандахыг та нараас гуйж байна” гэжээ. (1 Тесалоник 5:14)