Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Урам зоригийн үгс 132 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 132

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХУУЧИРСАН ҮГЭЭР ИЛЭРХИЙЛСЭН ОРЧИН ЦАГИЙН АСУУДАЛ

20

“… биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм” (2 Коринт 1:4)