Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
28 plays
Урам зоригийн үгс 77 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 77

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХОЁРХОН ТӨМС

10

“Миний Бурхан алдар дахь баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана.” (Филиппой 4:19)