Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 76 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 76

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭТЭРХИЙ ӨЧҮҮХЭН АЖИЛ

10

“Шударга зөв хүний үр жимс нь амийн мод юм. Мэргэн хүн бусдыг өөртөө татдаг.” (Сургаалт үгс 11:30)