Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Ура зоригийн үгс 33 Length: Unknown Play From album: Ура зоригийн үгс 33

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭТ ИХ ХАЙРЛАНА ГЭЖ БАЙХ УУ?

10

“Нөхрүүд ээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө Өөрийгөө өгсний адил эхнэрүүдээ хайрла” (Ефес 5:25)