Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Урам зоригийн үгс 139 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 139

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭРХЭН ЯАЖ ЕСҮСТЭЙ АДИЛ БАЙХ ТУХАЙ

00

“Харин бид бүгд бүтээлэггүй нүүрээрээ Эзэний алдрын тусгалыг тольдох мэт хараад, Түүний дүрд Эзэний Сүнсээр алдраас алдарт өөрчлөгддөг” (2 Коринт 3:18)