Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Урам зоригийн үгс 48 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 48

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭРЭВ ЧИ САЙН САЙХАН ЗҮЙЛ ХЭЛ ЧАДАХГҮЙ БОЛ

00

“Түүнчлэн хэл ч гэсэн биеийн жижиг эрхтэн атлаа агуу том зүйлсээр сайрхдаг ажээ. Харагтун, өчүүхэн гал ч ямар их ой модыг түймэрддэг билээ.” (Иаков 3:5)