Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 69 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 69

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХАДАГТАЙ НОА

10

“Ноагийн удам угсаа ийм билээ. Ноа бол зөвт, үеийнхнийхээ дунд гэм зэмгүй агаад Бурхантай хамт явдаг хүн байв” (Эхлэл 6:9)