Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 114 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 114

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ГЭР ОРОН

10

“Хэн нэг нь Намайг хайрлавал, үгийг минь тэр сахих бөгөөд Эцэг минь ч түүнийг хайрлана. Бид түүн уруу очиж түүнтэй амьдарна.” (Иохан 14:23)