Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Урам зоригийн үгс 101 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 101

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЭНЭ ХЭНИЙ ХҮҮХДҮҮД ВЭ?

00

“Иймээс та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун, Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээ, та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно” (Матай 28:19-20)